Quality Assurance Agency in Higher Education

"BARLETI" UNIVERSITY

Licensing Document: VKM Nr. 571, datë 12.08.2005
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Sami Frashëri", Nr 41, Tiranë
Tel: +355042430333
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.umb.edu.al
  1. Akreditim institucional
Bachelor Psychology
Master profesional Legal science with profiles: a. Public Law; b. Business Law
Master profesional Business Administration with profiles: a. Finance - Accounting; b. Marketing and Operations Management; c. Banking and Financial; d. Real Estate and Insurance; e. Leadership and Human Resource Management
Master i shkencave(PI) Architecture
Master profesional Political Science with profiles: a. Public Administration; b. Lidership
Bachelor Law
Master profesional Teacher in physical education
Master profesional Information technology management
Master profesional Business Administration with profiles: a. Finance - Accounting; b. Marketing and Operations Management; c. Real Estate and Insurance; d. Leadership and Human Resource Management
Bachelor Finance Accounting
No. Study program Information
1 Professional diploma "Teknik në Ndërtimtari për Ndërtim dhe Rifinitura" HEI Unit:
2 Professional diploma "Teknik në Sistemet dhe Teknologjitë e Ndërtesës" HEI Unit:
3 Professional diploma "Teknik për pajisje elektronike dhe për TIK" HEI Unit:
4 Professional diploma "Operator në fitness, palestër dhe organizime eventesh publike" HEI Unit:
5 Professional diploma "Operator dhe Këshillues në përkujdesje Shëndetsore" HEI Unit:
6 Professional diploma "Teknik në Mekanikë dhe Prodhim të Automatizuar" HEI Unit:
7 Professional diploma "Operator në mikpritje dhe hotel, restorant, katering" HEI Unit:
8 Professional diploma "Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje" HEI Unit:
9 Professional diploma Operator në Industri Kreative, Art dhe Zejtari HEI Unit:
10 Professional diploma Teknik në prodhime digjitale dhe software HEI Unit:
11 Professional diploma Operator në Udhëtim, Turizëm dhe Hoteleri HEI Unit:
12 Bachelor 4 year Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
13 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
14 Bachelor Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
15 Bachelor Gjuhë Frënge HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
16 Bachelor Matematikë Administrim HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
17 Bachelor Matematikë - Financë HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
18 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 554 datë 2016-11-23 Vlefshmëria 11-23-2016 deri më 11-23-2022
19 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Vendim BA Nr. 99 datë 10.11.2017 Vlefshmëria 11-10-2017 deri më 09-30-2022
3 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 605 datë 2016-12-22 Vlefshmëria 12-22-2016 deri më 06-22-2017
20 Bachelor Sociologji HEI Unit: Department of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
21 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 561 datë 2016-11-30 Vlefshmëria 11-30-2016 deri më 11-30-2022
22 Bachelor Psikologji HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 76 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2022
23 Bachelor Biznes HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
24 Bachelor Menaxhim HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
25 Bachelor Edukim Fizik e Sporte HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 436, datë 2015-11-12 Vlefshmëria 11-12-2015 deri më 11-12-2021
26 Bachelor Informatikë e Aplikuar HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 350, datë 2015-09-21 Vlefshmëria 09-21-2015 deri më 09-21-2021
27 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Bussines, Management and Tourism Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 343 datë 2015-09-17 Vlefshmëria 09-17-2015 deri më 09-17-2021
28 Bachelor Financë, Bankë, Sigurime HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
29 Bachelor Kontabilitet, Auditim, Taksa HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
30 Bachelor Inxhinieri Sistemesh dhe Programesh Kompjuterike me profile: a. Inxhinieri Softuerike, b. Menaxhim i Databazave, c. Multimedia Dizanj dhe Zhvillim, d. Komunikim Digjital, e. Inxhinieri Rrjeti HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
31 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
32 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 605 datë 2016-12-22 Vlefshmëria 12-22-2016 deri më 12-22-2022
33 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 561 datë 2016-11-30 Vlefshmëria 11-30-2016 deri më 11-30-2022
34 Bachelor Sociologji HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
35 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 288 datë 2009-09-04 Vlefshmëria 09-04-2009 deri më 09-04-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 554 datë 2016-11-23 Vlefshmëria 11-23-2016 deri më 11-23-2022
36 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Law Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 77 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2023
37 Bachelor Psikologji HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 337 datë 2013-08-16 Vlefshmëria 08-16-2013 deri më 08-16-2019
38 Bachelor "Qeverisja dhe Politika" HEI Unit:
39 Bachelor "Shkenca kompjuterike dhe elektronike" HEI Unit:
40 Bachelor "Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun" HEI Unit:
41 Bachelor "Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente" HEI Unit:
42 Bachelor "Punë Sociale" HEI Unit:
43 Bachelor "Lidership dhe Burime Njerëzore" HEI Unit:
44 Bachelor "Multimedia, Komunikim dhe Dizajn Lojrash" HEI Unit:
45 Bachelor "Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme" HEI Unit:
46 Bachelor "Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Europiane" HEI Unit:
47 Bachelor "Industri Kreative dhe Dizajn Aplikativ" HEI Unit:
48 Bachelor "Mjedis dhe Efiçencë Energjitike" HEI Unit:
49 Bachelor Informatikë Biznesi dhe Shërbime Financiare HEI Unit:
50 Bachelor Shkenca Politike, me profile "Administrim Publik" dhe "Marrëdhënie Ndërkombëtare" HEI Unit:
51 Professional Master Shkenca juridike me profile: a. E drejtë publike; b. E drejtë e biznesit HEI Unit: Law Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 329 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 12 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 09-30-2024
52 Professional Master Sociologji Zhvillimi me profil Zhvillim Social Komunitar HEI Unit: Department of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 80 datë 2015-07-27 Vlefshmëria 07-27-2015 deri më 07-27-2021
53 Professional Master Psikologji Ligjore HEI Unit: Department of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 155 datë 2016-03-31 Vlefshmëria 03-31-2016 deri më 03-31-2022
54 Professional Master Edukim me profile: a. Mësimdhënia e të Nxënit; b. Administrim i Arsimit HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 54 datë 2015-06-29 Vlefshmëria 06-29-2015 deri më 06-29-2021
55 Professional Master Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore; d. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh e. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 329 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 10 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 09-30-2022
56 Professional Master Projektues në Arkitekturë të Qendrueshme HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
57 Professional Master Arkitekturë Interier HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
58 Professional Master Menaxhim Transporti dhe Logjistik HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
59 Professional Master Shkenca Politike me profil Administrim Publik HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 329 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 11 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 09-30-2024
60 Professional Master Arkitekturë Industriale HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
61 Professional Master Peizazh i Territorit Urbanistik dhe Logjistik HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
62 Professional Master Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 06 datë 02-02-2018 Vlefshmëria 02-02-2018 deri më 00-00-0000
63 Professional Master Menaxhim i teknologjisë së informacionit HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 113 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 09-30-2023
64 Professional Master Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore; d. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 10 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 09-30-2022
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 329 datë 07-08-2012 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
65 Professional Master "Menaxhim në Turizëm, Mikpritje dhe Aktivitete Çlodhëse" me profile"Turizëm dhe Udhëtime", "Mikpritje dhe Hoteleri, Restorant dhe Katering", "Aktivitete Çlodhëse dhe Aktivitete në Natyrë" HEI Unit:
66 Master of Science Administrim Publik me profile: a. Administrativ - Ligjor; b. Administrativ - Ekonomik HEI Unit: Department of Political Sciences
67 Master of Science Studime Europiane me profil: a. Politika Europiane; b. Adminstrim Publik HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 131 datë 2016-03-24 Vlefshmëria 03-24-2016 deri më 03-24-2022
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 347 datë 2015-09-17 Vlefshmëria 09-17-2015 deri më 03-17-2016
68 Master of Science Komunikim me profile: a. Studime në Gazetari; b. Komunikim/Studime në Gazetari Ndërkombëtare; c. Komunikim/Marrëdhënie me Publikun në Nivel Ndërkombëtar HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
69 Master of Science Menaxhim Biznesi me profile: a. Logjistikë dhe Menaxhim Operacional; b. Marketing Strategjik; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
70 Master of Science Kontabilitet Financë me profile: a. Menaxhim Financiar; b. Taksimi dhe Ligji; c. Kontabilitet HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 604 datë 2016-12-22 Vlefshmëria 12-22-2016 deri më 12-22-2022
2 - Akredituar me kusht me Vendim Nr. 67 datë 2015-07-27 Vlefshmëria 07-27-2015 deri më 01-27-2016
71 Master of Science Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Penale dhe Kriminologji; b. E Drejtë Tregtare; c. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale HEI Unit: Law Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 607 datë 2016-12-22 Vlefshmëria 12-22-2016 deri më 12-22-2022
72 Master of Science Sociologji e Zhvillimit Komunitar HEI Unit: Department of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 3 datë 2016-01-06 Vlefshmëria 01-06-2016 deri më 01-06-2022
73 Master of Science Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit:
74 Master of Science Psikologji shkollore dhe zhvillimi HEI Unit:
75 Master of Science "Informatikë e Aplikuar" me profile "Inxhinieri Softeri", "Rrjetet dhe Siguria Kibernetike" dhe "Përpunim të Dhënash" HEI Unit:
76 Master of Science(IP) Arkitekturë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 114 datë 02-11-2019 Vlefshmëria 11-02-2019 deri më 09-30-2023
77 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit:
78 Phd Studime Ndërkombëtare për Familjen dhe Komunitetin HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
79 MND Shkenca Politike, me profile: a. Lidership; b. Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
80 MND Komunikim, me profile: a. Gazetari Ekonomike; b. Komunikim Publik HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
81 MND Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh; c. Shërbime Bankare dhe Financiare; ç. Prona të Paluajtshme dhe Sigurimi; d. Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore HEI Unit: Faculty of Applied Sciences and Economy
82 MND Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Biznesi HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences
83 MND Komunikim me profile: a. Gazetari Ekonomike; b. Komunikim Publik HEI Unit: Faculty of Law, Political and Social Sciences