Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

AKTIVITETE

Vizita në kuadër të akreditimit institucional për grupin e shtatë të institucioneve të arsimit të lartë

Nga data 29 qershor deri me 07 korrik do të zhvillohen vizitat në institucion në kuadër të procesit të akreditimit institucional për IAL e grupit të shtatë. Këto institucione janë: Universiteti Katoli...

27-06-2017

Vizita në kuadër të akreditimit institucional për grupin e gjashtë të institucioneve të arsimit të lartë

Nga data 8 qereshor deri me 16 qershor do të zhvillohen vizitat në institucion në kuadër të procesit të akreditimit institucional për IAL e grupit të gjashtë. Këto institucione janë: Akademia Profesio...

07-06-2017

Vizitë në kuadër të akreditimit institucional në Universiteti Privat "Albanian University"

Gjatë datave 18 dhe 19 maj do të zhvillohet vizita e grupit të ekspertëve britanik dhe shqiptar të përzgjedhur për vlerësimin e këtij institucioni nga ASCAL dhe QAA. Gjatë kësaj vizite grupi i punës d...

17-05-2017

LAJME

Mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit

Po zhvillohet sot mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje do të shqyrtohen disa dosje për akreditimin e disa IAL si dhe të disa programe...

20 / 10 / 2017

Njoftim mbi ecurinë e proceseve të vlerësimit në kuadër të akreditimit të IAL-ve

Pas mbledhjes së fundit të Bordit të Akreditimit, në datë 21-22 Shtator, tashmë konfirmohet vendimmarrja për akreditimin institucional të 16 institucioneve të a...

02 / 10 / 2017

Mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit

Po zhvillohet sot mbledhja e radhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje do të shqyrtohen të gjitha dosjet për akreditimin dhe licencimin e programeve ...

02 / 10 / 2017

Njoftim mbi vendimarrjen në kuadër të procesit të akreditimit

Në datat 21-22 shtator 2017, Bordi i Akreditimit në mbledhjen e tij të radhës shqyrtoi dokumentacionin e vlerësimit në kuadër të akreditimit institucional për&n...

28 / 09 / 2017

Njoftim në lidhje me informacionet në kuadër të procesit të akreditimit

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë njofton të gjitha institucionet, agjencitë, aktorët, median dhe opinionin e gjërë publik se të gjitha inform...

28 / 09 / 2017