Quality Assurance Agency in Higher Education

"Aleksandër Moisiu" University, Durrës

Licensing Document: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Accreditation Document: Vendim BA Nr.18, datë 24.03.2022
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia 1, Rr. Currilave, Durrës
Tel: +355 52 239161/+355 52 239163
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uamd.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master i shkencave
Master profesional Surgical Nursing
Bachelor Communication and Digital Marketing
Diplomë profesionale
Diplomë profesionale
Master profesional
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Master profesional Policy and Administration with profile: "Tourism"
Master profesional Policy and Administration with profile: "Financial Administration"
Master profesional Policy and Administration profile: "Public Administration"
Master profesional Marketing Management
Master profesional Business Management
Master profesional Finance Bank
Master profesional
Master i shkencave
Master profesional
Master profesional
Master profesional Logistics and Maritime Security
Master profesional Enterprise Resource Planning Systems
Master profesional Public Communication
Master profesional Albanian Tourist Guide
Master profesional Direction of Tourism Companies
Master i shkencave Teacher in Mathematics-Informatics
Master i shkencave Finance Accounting
Master profesional Public policy
Bachelor Finance - Banking
Master i shkencave Insurance Industry and Risk Management
Master profesional Applied Computer Science
Master i shkencave Applied Computer Science
Master profesional Didactics
Bachelor Marketing Management
Bachelor Business Administration
Bachelor Finance Accounting
Bachelor Multimedia and Digital Television
Bachelor Mathematics - Informatics
Bachelor Information Technology
Bachelor Information Systems
Bachelor Computer Science
Bachelor English Language
Bachelor Navigation and Maritime Management
Bachelor Physiotherapy
Bachelor Midwife
Bachelor Nursing
Bachelor Public Relations
Bachelor Public Administration
Diplomë profesionale Auto Technology
Diplomë profesionale Administrative Assistant
Diplomë profesionale Legal Assistant
Diplomë profesionale Transportation Management
Diplomë profesionale Construction Management
Diplomë profesionale Hydro Water Supply and Sewerage
Master profesional Logistics and Maritime Security
No. Study program Information
1 Professional diploma Gerontologji HEI Unit: Long Life Learning Education Center
2 Professional diploma Edukator për moshën 0-3 vjeçare HEI Unit: Long Life Learning Education Center
3 Professional diploma Kujdestar për moshën e tretë HEI Unit: Long Life Learning Education Center
4 Professional diploma Guidë Turistike HEI Unit: Department of Tourism
5 Professional diploma Specialist i sistemeve të kondicionimit HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
6 Professional diploma Mekanikë detare HEI Unit: Faculty of Professional Studies
7 Professional diploma Mekanik i Impianteve Industriale e Bujqësore HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
8 Professional diploma Specialist pajisjesh elektronike HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 22 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2028
9 Professional diploma Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 17 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2029
10 Professional diploma Informatikë me profil Rjete Kompjuterike HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
11 Professional diploma Drejtësi me profil Asistencë Ligjore HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
12 Professional diploma Specialist Rrjetesh Kompjuterike HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
13 Professional diploma Teknologji Automobilash HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 19 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2028
14 Professional diploma Asistent Administrativ HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 20 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2028
15 Professional diploma Asistent Ligjor HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 60 datë 15.03.2024 Vlefshmëria 03-15-2024 deri më 03-14-2029
16 Professional diploma Menaxhim Transporti Detar/Tokësor HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 80 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2030
17 Professional diploma Menaxhim Ndërtimi HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 18 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2028
18 Professional diploma Ndihmës Dentist HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
19 Professional diploma Hidroteknikë, Ujësjellës Kanalizime HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 21 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2028
20 Professional diploma Informatikë-Praktike HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
21 Professional diploma Teknikë Elektrike HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
22 Bachelor Mësuesi në Arsimin Fillor HEI Unit: Faculty of Education
23 Bachelor Informatika Ekonomike HEI Unit:
24 Bachelor Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education
25 Bachelor Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun HEI Unit: Department of Political Sciences
26 Bachelor Shkenca Ndërkombëtare dhe Diplomatike HEI Unit: Department of Political Sciences
27 Bachelor Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik HEI Unit: Department of Public Administration
28 Bachelor Turizëm HEI Unit: Department of Tourism
29 Bachelor Histori dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Political Sciences
30 Bachelor Komunikim dhe Marketing Digjital HEI Unit: Department of Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 16 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2029
31 Bachelor Arsim Fillor HEI Unit: Department of Pedagogy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 61 datë 15.03.2024 Vlefshmëria 03-15-2024 deri më 03-14-2029
32 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 85 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2028
33 Bachelor Gjuhë Gjermane dhe Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 82 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2027
34 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Department of Sociology
35 Bachelor Menaxhim Turizëm me profil: " Menaxhim Turizëm Arkeologjik" HEI Unit: Department of Tourism
36 Bachelor Menaxhim Turizëm me profil: " Menaxhim Turizëm Kulturor" HEI Unit: Department of Tourism
37 Bachelor Menaxhim Turizëm me profil: "Menaxhim Hotel-Restorant" HEI Unit: Department of Tourism
38 Bachelor Shkenca Bujqësore me profile: a. Agrobiznes; b. Prodhim Bimor; c. Prodhim Shtazor HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
39 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Department of Law
40 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
41 Bachelor Shkenca Bujqësore me profile: a. Agrobiznes; b. Prodhim Bimor; c. Prodhim Blegtoral HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
42 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
43 Bachelor Bankë - Financë HEI Unit: Department of Finance – Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 12 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2029
44 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
45 Bachelor Gjuhë Letërsi Anglisht HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
46 Bachelor Informatikë Anglisht HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
47 Bachelor Matematikë Informatikë HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
48 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Administrim Biznesi HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
49 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Menaxhim Marketing HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
50 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Financë Kontabilitet HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
51 Bachelor Shkenca të Administrimit HEI Unit: Faculty of Business
52 Bachelor Drejtësi(KP) HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
53 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
54 Bachelor Proceset e Formimit HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
55 Bachelor Agrobiznes HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
56 Bachelor Prodhim Blegtoral HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
57 Bachelor Prodhim Bimor HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
58 Bachelor Biologji Kimi HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
59 Bachelor Matematikë Fizikë HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
60 Bachelor Psikologji Sociologji HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
61 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Finance Bankë HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
62 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Business
63 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
64 Bachelor Multimedia dhe Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Integrated Studies with Practice
65 Bachelor Infermieri i Përgjithshme HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
66 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Pedagogy
67 Bachelor Gjermanisht Anglisht HEI Unit: Department of Foreign Languages
68 Bachelor Menaxhim Turizëm HEI Unit: Faculty of Business
69 Bachelor Menaxhim Turzimi me profile: a. Menaxhim Hotel Restorant; b. Menaxhim Turizëm Kulturor; c. Menaxhim Turizëm Arkeologjik HEI Unit: Department of Tourism
70 Bachelor Menaxhim Marketing HEI Unit: Department of Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 88 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2028
71 Bachelor Ekspert Procesi Formimi HEI Unit: Department of Sociology
72 Bachelor Politikë Ekonomike HEI Unit: Department of Public Administration
73 Bachelor Menaxhimi i hoteleri - turizmit HEI Unit:
74 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Education
75 Bachelor Administrim Biznes HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 91 datë 20.04.2024 Vlefshmëria 04-20-2024 deri më 04-19-2028
76 Bachelor Menaxhimi i bankave HEI Unit:
77 Bachelor Gjuhë Letërsi - Anglisht HEI Unit: Faculty of Education
78 Bachelor Psikologji Sociologji HEI Unit: Department of Psychology
79 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance – Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 14 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2029
80 Bachelor Multimedia dhe Televizion Dixhital HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 38 datë 13.01.2024 Vlefshmëria 01-13-2024 deri më 01-12-2029
81 Bachelor Informatikë - Anglisht HEI Unit: Department of Computer Science
82 Bachelor Matematikë - Informatikë HEI Unit: Department of Mathematic

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 86 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2029
83 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 79 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2028
84 Bachelor Sisteme informacioni HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 78 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2028
85 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 89 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2028
86 Bachelor Psikologji-Sociologji HEI Unit: Department of Psychology
87 Bachelor Arsim Parashkollor HEI Unit: Department of Pedagogy
88 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Pedagogy
89 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 113 datë 17.05.2024 Vlefshmëria 05-17-2024 deri më 05-16-2028
90 Bachelor Navigacion dhe Menaxhim Detar HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 90 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2029
91 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 56 datë 15.03.2024 Vlefshmëria 03-15-2024 deri më 03-14-2027
92 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 93 datë 20.04.2024 Vlefshmëria 04-20-2024 deri më 04-19-2028
93 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 57 datë 15.03.2024 Vlefshmëria 03-15-2024 deri më 03-14-2028
94 Bachelor Histori HEI Unit: Department of Political Sciences
95 Bachelor Marrëdhënie me Publikun HEI Unit: Department of Political Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 76 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 00-00-0000
96 Bachelor Shkenca Ekonomike HEI Unit: Department of Economic Sciences
97 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Department of Public Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 81 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2029
98 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Political Sciences
99 Bachelor Juridik HEI Unit: Department of Law
100 Bachelor Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme HEI Unit:
101 Professional Master Akuakulturë dhe Peshkim Detar HEI Unit: Faculty of Professional Studies
102 Professional Master Menaxhim i Sipërmarrjeve Turistike HEI Unit: Department of Tourism
103 Professional Master Mësues i Gjuhës Gjermane HEI Unit: Department of Foreign Languages
104 Professional Master Shërbime Sociale dhe Komunitare HEI Unit: Department of Sociology
105 Professional Master Redaktori HEI Unit: Faculty of Education
106 Professional Master Infermieri Kirurgjikale HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 58 datë 15.03.2024 Vlefshmëria 03-15-2024 deri më 03-14-2029
107 Professional Master Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Faculty of Education
108 Professional Master Mësues i Gjuhës Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 114 datë 17.05.2024 Vlefshmëria 05-17-2024 deri më 05-16-2028
109 Professional Master " Politika dhe Administrim" me profil: " Drejtim Turizmi" HEI Unit: Department of Public Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 5 datë 22.01.2021 Vlefshmëria 01-22-2021 deri më 09-30-2023
110 Professional Master "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Financiar" HEI Unit: Department of Public Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr.13, datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2023
111 Professional Master " Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Publik" HEI Unit: Department of Public Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Ba Nr. 16, datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2026
112 Professional Master " Menaxhim Marketing" HEI Unit: Department of Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr.1, datë 22.01.2021 Vlefshmëria 01-22-2021 deri më 09-30-2025
113 Professional Master " Menaxhim Biznes" HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 2 datë 22.01.2021 Vlefshmëria 01-22-2021 deri më 09-30-2023
114 Professional Master " Bankë - Financë" HEI Unit: Department of Finance – Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 14, datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2023
115 Professional Master " Drejtim i SME-ve" HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 3 datë 22.01.2021 Vlefshmëria 01-22-2021 deri më 09-30-2023
116 Professional Master "Multimedia dhe Televizion Dixhital", me profilet: "Përpunim Imazhi", "Produksion dhe Postproduksion", "Animim 3D" HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 28 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2024
117 Professional Master "Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore" HEI Unit: Department of Psychology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 84 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2027
118 Professional Master Logjistikë dhe Siguri Detare HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science

Historiku i akreditimit

1 - Akreditim Negativ me Vendim Nr. 26 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 07-13-2020
2 - Akredituar me Vendim Nr. 47 datë 13-07-2020 Vlefshmëria 07-13-2020 deri më 09-30-2024
119 Professional Master Sistemet e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjes HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 27 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2024
120 Professional Master "Komunikim Publik" HEI Unit: Department of Political Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 15, datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2026
121 Professional Master Guidë Turistike Shqiptare HEI Unit: Department of Tourism

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 83 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2028
122 Professional Master Drejtim i Ndërmarrjeve Turistike HEI Unit: Department of Tourism

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 4 datë 22.01.2021 Vlefshmëria 01-22-2021 deri më 00-00-0000
123 Professional Master "Politika Publike" HEI Unit: Department of Public Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 17, datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2025
124 Professional Master Infermieri Pediatrike HEI Unit: Faculty of Professional Studies
125 Professional Master Mësimdhënie Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education
126 Professional Master Infermieri Kirurgjikale HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
127 Professional Master Sigurim Jete, jo Jetë dhe Sigurimet Detare HEI Unit: Department of Finance – Accounting
128 Professional Master Studime Rajonale HEI Unit: Faculty of Law and Political Sciences
129 Professional Master E Drejtë e Pronës HEI Unit: Department of Law
130 Professional Master E Drejtë Ndërkombëtare Tregtare HEI Unit: Department of Law
131 Professional Master E Drejtë Detare HEI Unit: Department of Law
132 Professional Master Mësues për Arsim Fillor HEI Unit: Department of Pedagogy
133 Professional Master Shërbime Sociale dhe Komunitare HEI Unit: Department of Sociology
134 Professional Master Mësimdhënie në Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
135 Professional Master Shkenca Kompjuterike të Aplikuara HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 25 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2024
136 Professional Master Didaktikë HEI Unit: Department of Pedagogy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 59 datë 15.03.2024 Vlefshmëria 03-15-2024 deri më 03-14-2029
137 Professional Master Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut HEI Unit: Faculty of Business
138 Professional Master Menaxhim me profile: a. Menaxhim Biznes; b. Marketing HEI Unit: Faculty of Business
139 Professional Master Ekonomi Biznes me profile: a. Financë Bankë; b. Drejtim i SME- ve HEI Unit: Faculty of Business
140 Professional Master Politika dhe Administrim profile: a. Administrim Publik; b. Administrim Financiar; c. Drejtim Turizmi HEI Unit: Department of Public Administration
141 Master of Science Maritime Environmental Protection and Management HEI Unit: Faculty of Professional Studies
142 Master of Science Quantum Information Technology HEI Unit: Faculty of Information Technology
143 Master of Science Comparitive and European Law/E Drejtë Evropiane dhe e Krahasuar HEI Unit: Department of Law
144 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci HEI Unit: Department of Political Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 77 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2028
145 Master of Science Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi - Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Education
146 Master of Science Mësues i Shkencave Sociale HEI Unit: Department of Psychology
147 Master of Science "Politika dhe Administrim" me profil "Administrim Financiar" HEI Unit: Department of Public Administration
148 Master of Science "Politika dhe Administrim" me profil "Administrim Publik" HEI Unit: Department of Public Administration
149 Master of Science "Menaxhim Marketing" HEI Unit: Department of Marketing
150 Master of Science " Menaxhim Biznes" HEI Unit: Department of Management
151 Master of Science " Bankë - Financë" HEI Unit: Department of Finance – Accounting
152 Master of Science " Ekonomi Biznes" HEI Unit: Department of Economic Sciences
153 Master of Science Histori HEI Unit: Department of Political Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 115 datë 17.05.2024 Vlefshmëria 05-17-2024 deri më 05-16-2029
154 Master of Science Mësuesi në Matematikë- Informatikë HEI Unit: Department of Mathematic

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 87 datë 19.04.2024 Vlefshmëria 04-19-2024 deri më 04-18-2029
155 Master of Science Financë Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance – Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 13 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2027
156 Master of Science Politika dhe Administrim me profile: a. Administrim Publik; b. Administrim Financiar HEI Unit: Department of Public Administration
157 Master of Science Administrim Biznes HEI Unit: Faculty of Business
158 Master of Science Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut HEI Unit: Department of Finance – Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 15 datë 12.01.2024 Vlefshmëria 01-12-2024 deri më 01-11-2027
159 Master of Science E Drejtë Publike Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
160 Master of Science E Drejtë Private HEI Unit: Department of Law
161 Master of Science Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë HEI Unit: Department of Political Sciences
162 Master of Science Psikologji Sociologji HEI Unit: Department of Sociology
163 Master of Science Mësimdhënie Gjuhë - Letërsi Anglisht HEI Unit: Faculty of Education
164 Master of Science Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore HEI Unit: Department of Pedagogy
165 Master of Science Edukim në Vazhdim HEI Unit: Long Life Learning Education Center
166 Master of Science Shkenca Kompjuterike të Aplikuara HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 92 datë 20.04.2024 Vlefshmëria 04-20-2024 deri më 04-19-2028
167 Master of Science Ekonomi Biznes me profile: a. Ekonomi Biznesi; b. Financë Bankë HEI Unit: Faculty of Business
168 Master of Science Menaxhim, me profil: a. Menaxhim Biznesi; b. Marketing HEI Unit: Faculty of Business
169 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Law
170 Phd E drejtë publike HEI Unit: Department of Law
171 Phd Shkenca Edukimi HEI Unit: Faculty of Education
172 Phd Shkenca Ekonomike HEI Unit: Faculty of Business
173 Phd Shkencat Ekonomike HEI Unit: Department of Economic Sciences