Quality Assurance Agency in Higher Education

"Aleksandër Moisiu" University, Durres

Licensing Document: VKM Nr. 801, datë 20.12.2005
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia 1, Rr. Currilave, Durrës
Tel: +355 52 239161/+355 52 239163
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uamd.edu.al
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Professional diploma Specialist Elektrik HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
2 Professional diploma Informatikë Praktike HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
3 Professional diploma Hidroteknik Ujësjellës Kanalizime HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
4 Professional diploma Ndihmës Dentist HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
5 Professional diploma Menaxhim Ndërtimi HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
6 Professional diploma Menaxhim Transporti Detar/Tokësor HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
7 Professional diploma Asistent Ligjor HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
8 Professional diploma Asistent Administrativ HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
9 Professional diploma Teknologji Automobilash HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
10 Professional diploma Specialist Rrjetesh Kompjuterike HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
11 Professional diploma Drejtësi me profil Asistencë Ligjore HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
12 Professional diploma Informatikë me profil Rjete Kompjuterike HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
13 Bachelor Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme HEI Unit: Department of Small and Medium Enterprise Management
14 Bachelor Juridik HEI Unit: Department of Law
15 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Political Sciences
16 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Department of Law
17 Bachelor Shkenca Ekonomike HEI Unit: Department of Economic Sciences
18 Bachelor Marrëdhënie me Publikun HEI Unit: Department of Political Sciences
19 Bachelor Histori HEI Unit: Department of Political Sciences
20 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
21 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
22 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
23 Bachelor Navigacion dhe Menaxhim Detar HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
24 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
25 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Pedagogy
26 Bachelor Arsim Parashkollor HEI Unit: Department of Pedagogy
27 Bachelor Psikologji-Sociologji HEI Unit: Department of Psychology
28 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science
29 Bachelor Sistemet e informacionit HEI Unit: Department of Information Technology
30 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Information Technology
31 Bachelor Matematikë - Informatikë HEI Unit: Department of Mathematic
32 Bachelor Informatikë - Anglisht HEI Unit: Department of Computer Science
33 Bachelor Multimedia dhe Televizion Dixhital HEI Unit: Department of Information Technology
34 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance – Accounting
35 Bachelor Psikologji Sociologji HEI Unit: Department of Psychology
36 Bachelor Gjuhë Letërsi Anglisht HEI Unit: Faculty of Education
37 Bachelor Menaxhim i Bankave HEI Unit: Department of Bank Management
38 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
39 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Education
40 Bachelor Menaxhim Hoteleri Turizëm HEI Unit: Department of Hospitality & Tourism Management
41 Bachelor Politikë Ekonomike HEI Unit: Department of Public Administration
42 Bachelor Ekspert Procesi Formimi HEI Unit: Department of Sociology
43 Bachelor Menaxhim Marketing HEI Unit: Department of Marketing
44 Bachelor Menaxhim Turzimi me profile: a. Menaxhim Hotel Restorant; b. Menaxhim Turizëm Kulturor; c. Menaxhim Turizëm Arkeologjik HEI Unit: Department of Tourism
45 Bachelor Menaxhim Turizëm HEI Unit: Faculty of Business
46 Bachelor Gjermanisht Anglisht HEI Unit: Department of Foreign Languages
47 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Pedagogy
48 Bachelor Infermieri i Përgjithshme HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
49 Bachelor Multimedia dhe Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Integrated Studies with Practice
50 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
51 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Business
52 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Finance Bankë HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
53 Bachelor Psikologji Sociologji HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
54 Bachelor Matematikë Fizikë HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
55 Bachelor Biologji Kimi HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
56 Bachelor Prodhim Bimor HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
57 Bachelor Prodhim Blegtoral HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
58 Bachelor Agrobiznes HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
59 Bachelor Proceset e Formimit HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
60 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
61 Bachelor Drejtësi(KP) HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
62 Bachelor Shkenca të Administrimit HEI Unit: Faculty of Business
63 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Financë Kontabilitet HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
64 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Menaxhim Marketing HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
65 Bachelor Shkenca të Administrimit me profil: Administrim Biznesi HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
66 Bachelor Matematikë Informatikë HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
67 Bachelor Informatikë Anglisht HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
68 Bachelor Gjuhë Letërsi Anglisht HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
69 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
70 Bachelor Bankë Financë HEI Unit: Department of Finance – Accounting
71 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
72 Bachelor Shkenca Bujqësore me profile: a. Agrobiznes; b. Prodhim Bimor; c. Prodhim Blegtoral HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
73 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Applied Sciences and Nature
74 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Department of Law
75 Bachelor Shkenca Bujqësore me profile: a. Agrobiznes; b. Prodhim Bimor; c. Prodhim Shtazor HEI Unit: Subsidairy of Peshkopi
76 Bachelor Menaxhim Turizëm me profil: " Menaxhim Hotel Restorant" HEI Unit: Department of Tourism
77 Bachelor Menaxhim Turizëm me profil: " Menaxhim Turizëm Kulturor" HEI Unit: Department of Tourism
78 Bachelor Menaxhim Turizëm me profil: " Menaxhim Turizëm Arkeologjik" HEI Unit: Department of Tourism
79 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Department of Sociology
80 Bachelor Gjuhë Gjermane dhe Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
81 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology
82 Bachelor Arsim Fillor HEI Unit: Department of Pedagogy
83 Professional Master Politika dhe Administrim profile: a. Administrim Publik; b. Administrim Financiar; c. Drejtim Turizmi HEI Unit: Department of Public Administration
84 Professional Master Ekonomi Biznes me profile: a. Financë Bankë; b. Drejtim i SME- ve HEI Unit: Faculty of Business
85 Professional Master Menaxhim me profile: a. Menaxhim Biznes; b. Marketing HEI Unit: Faculty of Business
86 Professional Master Menaxhim i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut HEI Unit: Faculty of Business
87 Professional Master Didaktikë HEI Unit: Department of Pedagogy
88 Professional Master Shkenca Kompjuterike të Aplikuara HEI Unit: Department of Computer Science
89 Professional Master Mësimdhënie në Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
90 Professional Master Shërbime Sociale dhe Komunitare HEI Unit: Department of Sociology
91 Professional Master E Drejtë Detare HEI Unit: Department of Law
92 Professional Master E Drejtë Ndërkombëtare Tregtare HEI Unit: Department of Law
93 Professional Master E Drejtë e Pronës HEI Unit: Department of Law
94 Professional Master Studime Rajonale HEI Unit: Faculty of Law and Political Sciences
95 Professional Master Sigurim Jete, jo Jetë dhe Sigurimet Detare HEI Unit: Department of Finance – Accounting
96 Professional Master Infermieri Kirurgjikale HEI Unit: Department of Medical Technical Sciences
97 Professional Master Mësimdhënie Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education
98 Professional Master Infermieri Pediatrike HEI Unit: Faculty of Professional Studies
99 Professional Master "Politika Publike" HEI Unit: Department of Public Administration
100 Professional Master Drejtim i Ndërmarrjeve Turistike HEI Unit: Department of Tourism
101 Professional Master Guidë Turistike Shqiptare HEI Unit: Department of Tourism
102 Professional Master "Komunikim Publik" HEI Unit: Department of Political Sciences
103 Professional Master Sistemet e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjes HEI Unit: Department of Information Technology
104 Professional Master Logjistikë dhe Siguri Detare HEI Unit: Department of Engineering and Naval Science
105 Professional Master "Psikologji Shkollore dhe Zhvillimore" HEI Unit: Department of Psychology
106 Professional Master "Multimedia dhe Televizion Dixhital", me profilet: "Përpunim Imazhi", "Produksion dhe Postproduksion", "Animim 3D" HEI Unit: Faculty of Information Technology
107 Professional Master " Drejtim i SME-ve" HEI Unit: Department of Management
108 Professional Master " Bankë - Financë" HEI Unit: Department of Finance – Accounting
109 Professional Master " Menaxhim Biznes" HEI Unit: Department of Management
110 Professional Master " Menaxhim Marketing" HEI Unit: Department of Marketing
111 Professional Master " Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Publik" HEI Unit: Department of Public Administration
112 Professional Master "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Financiar" HEI Unit: Department of Public Administration
113 Professional Master " Politika dhe Administrim" me profil: " Drejtim Turizmi" HEI Unit: Department of Public Administration
114 Professional Master Mësues i Gjuhës Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
115 Professional Master Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Department of Albanian Language
116 Master of Science Menaxhim, me profil: a. Menaxhim Biznesi; b. Marketing HEI Unit: Faculty of Business
117 Master of Science Ekonomi Biznes me profile: a. Ekonomi Biznesi; b. Financë Bankë HEI Unit: Faculty of Business
118 Master of Science Shkenca Kompjuterike të Aplikuara HEI Unit: Department of Computer Science
119 Master of Science Edukim në Vazhdim HEI Unit: Long Life Learning Education Center
120 Master of Science Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve Arsimore HEI Unit: Department of Pedagogy
121 Master of Science Mësimdhënie Gjuhë - Letërsi Anglisht HEI Unit: Faculty of Education
122 Master of Science Psikologji Sociologji HEI Unit: Department of Sociology
123 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Pedagogy
124 Master of Science Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë HEI Unit: Department of Political Sciences
125 Master of Science E Drejtë Private HEI Unit: Department of Law
126 Master of Science E Drejtë Publike Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
127 Master of Science Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i Rrezikut HEI Unit: Department of Finance – Accounting
128 Master of Science Administrim Biznes HEI Unit: Faculty of Business
129 Master of Science Politika dhe Administrim me profile: a. Administrim Publik; b. Administrim Financiar HEI Unit: Department of Public Administration
130 Master of Science Financë- Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance – Accounting
131 Master of Science Mësuesi në Matematikë- Informatikë HEI Unit: Department of Mathematic
132 Master of Science Histori HEI Unit: Faculty of Law and Political Sciences
133 Master of Science " Ekonomi Biznes" HEI Unit: Department of Economic Sciences
134 Master of Science " Bankë - Financë" HEI Unit: Department of Finance – Accounting
135 Master of Science " Menaxhim Biznes" HEI Unit: Department of Management
136 Master of Science " Menaxhim Marketing" HEI Unit: Department of Marketing
137 Master of Science "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Publik" HEI Unit: Department of Public Administration
138 Master of Science "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Financiar" HEI Unit: Department of Public Administration
139 Master of Science Mësues i Shkencave Sociale HEI Unit: Department of Psychology
140 Master of Science Mësues për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi - Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Education
141 Phd Shkencat Ekonomike HEI Unit: Department of Economic Sciences