Quality Assurance Agency in Higher Education

European University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 636, datë 20.9.2006
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nd.70, H.1, Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë
Tel: +355682016616
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uet.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master i shkencave Communication–Public Relations, with profiles: a. Studies and Theories of Communication; b. Public Relations.
Master i shkencave Private and Business Law with profiles: a. Private Law; b. Business Law
Master i shkencave
Master profesional Finance with profiles: a. Banking; b. Insurance; c. Accounting and Financial Reporting; d. Governance and Audit; e. Fiscal Policy
Master i shkencave Public and International Law with profiles: a. Criminal Law; b. Constitutional and Public Law; c. International Law and European
Master profesional Law with profiles: a. Administrative Law; b. International Law; c. European Law
Master profesional
Master profesional Marketing with profiles: a. Services and Tourism; b. Innovation and Strategic Markets; c. Bank and Financial Marketing
Master profesional Public Relations with profiles: a. Commercial Sector; b. Political and Institutional
Master profesional International Relations – Diplomacy, with profiles: a. Balkan Issues; b. American Studies.
Master i shkencave
Master i shkencave
Master profesional Political Science with profiles: a. Political Behavior and Strategies; b. Public Policy
Master i shkencave
Master profesional "Audit", with profiles: "Audit and Risk Management", "Audit of Financial Institutions", "Accounting and Financial Reporting", "Project Management and Evaluation"; "Public Administration"
Bachelor Psychology with profiles: a. Mental health, b. Educational Psychology, c. Public Relations, d. Organization Management, e. Marketing
Master profesional "Applied Psychology", with profiles: "Clinical Psychology", "School Psychology", "Counseling Psychology", "Organizational Psychology", "Project Management and Evaluation"
No. Study program Information
1 Professional diploma "Turizëm" HEI Unit: Department of Management and Marketing
2 Professional diploma "Kontabilitet" HEI Unit: Department of Economics and Finance
3 Professional diploma Kontabilitet HEI Unit: Rectorate
4 Professional diploma "Menaxhim" HEI Unit: Department of Management and Marketing
5 Bachelor Komunikim Marrëdhënie Publike HEI Unit: Department of Communication and Public Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2009-07-24 Vlefshmëria 07-24-2009 deri më 07-24-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 162 datë 2016-04-07 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
6 Bachelor Komunikim Dizajn HEI Unit: Department of Communication and Public Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 306 datë 2015-08-26 Vlefshmëria 08-26-2015 deri më 08-26-2021
7 Bachelor Gazetari Komunikim HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
8 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2009-07-24 Vlefshmëria 07-24-2009 deri më 07-24-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 161, datë 2016-04-07 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
9 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2009-07-24 Vlefshmëria 07-24-2009 deri më 07-24-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 160 datë 2016-04-07 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
10 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251 datë 2013-06-14 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
11 Bachelor Sociologji – Antropologji Sociale HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 306 datë 2015-08-26 Vlefshmëria 08-26-2015 deri më 08-26-2021
12 Bachelor Marketing HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology
13 Bachelor Gazetari HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
14 Bachelor Ekonomik HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology
15 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology
16 Bachelor Financë- Bankë HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 209, datë 28.04.2016 Vlefshmëria 04-28-2016 deri më 04-28-2022
17 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2009-07-24 Vlefshmëria 07-24-2009 deri më 07-24-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 159 datë 2016-04-07 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
18 Bachelor "Sociologji" me profile: "Sociologji Politike", "Antropologji Sociale", "Administratë Publike", "Marrëdhënie Publike", "Gazetari" HEI Unit: Department of Social Applied Sciences
19 Bachelor Shkenca Politike, me profile: a. Administratë Publike, b. Partitë Politike, c. Sociologji Politike, d. Gazetari, e. Studime Europiane HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 161 datë 07-04-2016 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
20 Bachelor "Financë", me profile: a. Bankë, b. Kontabilitet, c. Sigurime, d. Menaxhim i Organizatave, e. Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 209 datë 28-04-2016 Vlefshmëria 04-28-2016 deri më 04-28-2022
21 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Siguri, b. Studime Europiane, c. Administratë Publike, d. Partitë politike, e. Marrëdhënie Publike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 160 datë 07-04-2016 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
22 Bachelor "Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i Organizatave, b. Marketing, c. Turizëm, d. Kontabilitet, e. Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 159 datë 07-04-2016 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
23 Professional Master Dizajn Grafik me profil: Dizajn Televiziv HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
24 Professional Master Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 26 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
25 Professional Master Marrëdhënie Publike me profilet: a. Sektori Komercial, b. Politik dhe Institucionale HEI Unit: Department of Communication and Public Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 30 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
26 Professional Master Marrëdhënie Ndërkombëtare - Diplomaci me profile: a. Çështjet e Ballkanit; b. Studime Amerikane HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 28 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 07-12-2024
27 Professional Master Mësuesi HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 54 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
28 Professional Master Sociologji e Aplikuar me profile: a. Anketim Social – Politik; b. Anketim Tregu HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
29 Professional Master Psikologji Shkollore HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251 datë 2013-06-14 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
30 Professional Master Qeverisje e Koorporatave HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 54 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
31 Professional Master Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhimi i SME-ve; b. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Karrierës; c. Institucione dhe Administrim Publik HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 32 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2021
32 Professional Master Marketing me profile: a. Shërbime dhe Turizëm; b. Inovacion dhe Tregje Strategjike; c. Marketing Bankar e Financiar HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 31 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 07-12-2024
33 Professional Master Dizanj Grafik me profil Art Grafik HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
34 Professional Master Informatikë e Aplikuar me profile: a. Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh; b. Bazë të Dhënash; c. Informatikë Sociale HEI Unit: Department of Informatics, Mathematics and Statistics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251, datë 2013-06-14 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
35 Professional Master Financë me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar; d. Qeverisje dhe Auditim; e. Politika Fiskale HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 20 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 05-10-2024
36 Professional Master "Audit", me profile, "Auditim dhe Menaxhim Risku", "Auditim i Institucioneve Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh", "Administrim Publik" HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 09 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 01-23-2026
37 Professional Master “Financë” me profile “Bankë dhe Tregje Financiare”, “Auditim dhe Menaxhim Risku”, “Kontabilitet dhe Raportim Financiar”, “Administrim Publik”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh” HEI Unit: Department of Economics and Finance
38 Professional Master “Marketing”, me profile, “Turizëm", “Inovacion”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, “TV Multimedia”, "Marrëdhënie Publike Politike" HEI Unit: Department of Management and Marketing
39 Professional Master " Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Administrim Publik, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Administrim Territori HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 32 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2021
40 Master of Science Komunikim - Marrëdhënie Publike me profile: a. Studimet dhe Teoritë e Komunikimit; b. Marrëdhënie Publike HEI Unit: Department of Communication and Public Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 23 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 05-10-2024
41 Master of Science Shkenca Politike me profile: a. Politikë e Krahasuar; b. Teori Politike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 27 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2022
42 Master of Science Sociologji - Antropologji Sociale me profil: a. Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
43 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Organizata Ndërkombëtare; b. Studime Strategjike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 29 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2022
44 Master of Science Psikologji me profile: a. Psikologji Këshillimi; b. Psikologji Shkollore HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 54 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
45 Master of Science Shkenca Edukimi me profile: a. Politikat e Edukimit; b. Administrim Shkollor HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251 datë 2013-06-14 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
46 Master of Science Këshillim Psikologjik dhe Psikoterapi Pozitive HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
47 Master of Science Financë- Bankë me profile: a. Banka dhe Tregje Financiare; b. Ekonomi-Financë HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 33 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
48 Master of Science Administrim Biznesi me profile: a. Biznes Marketing; b. Administrim Publik; c. Ekonomi Evropiane HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 21 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 09-30-2023
49 Master of Science E Drejtë Penale dhe Ndërkombëtare me profile: E Drejtë Penale, E Drejtë Publike dhe Kushtetuese, E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane HEI Unit: Faculty of Law
50 Master of Science Sociologji - Antropologji Sociale me profil: Antropologji Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
51 Master of Science Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja HEI Unit: Department of Social Applied Sciences
52 Master of Science "Financë", me profile: a. Bankë dhe Tregje Financiare, b. Ekonomi - Financë, c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 33 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
53 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Çështje të Sigurisë, b. Studime Rajonale, c. Gjeopolitikë, d. Strategji Politike, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 29 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2022
54 Master of Science "Administrim Biznesi", me profile: a. Menaxhim Marketingu, b. Administrim Publik, c. Administrim Territori, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Kontabilitet dhe Raportim Financiar HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 21 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 09-30-2023
55 Phd Shkenca Sociale me profile: a. Shkenca Komunikimi; b. Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare; c. Sociologji - Antropologji Sociale; d. Psikologji-Pedagogji HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 47 datë 2015-02-05 Vlefshmëria 02-05-2015 deri më 02-05-2021
56 Phd Shkenca Ekonomike me profile: a. Financë; b. Menaxhim; c. Ekonomi dhe Zhvillim i Qendrueshëm; ç. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 47 datë 2015-02-05 Vlefshmëria 02-05-2015 deri më 02-05-2021
57 Phd Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejte Civile; d. E Drejtë Biznesi HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 47 datë 2015-02-05 Vlefshmëria 02-05-2015 deri më 02-05-2021
58 MND E Drejtë Private me profile: E Drejtë Ekonomike, E Drejtë Financiare, Fiskale dhe Bankare, E Drejtë Civile, Qeverisje e Koorporatës HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
59 MND Shkenca Komunikimi me profile: Komunikimi dhe Sjelljet Politike, Komunikimi në Biznes, Lidershipi dhe Menaxhimi i Karierës, Teori dhe Modele Kounikimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
60 MND Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: Globalizimi dhe Zhvillimi, Studime të Sigurisë dhe Gjeopolitikës, E drejta Evropiane dhe Ndërkombëtare, Politika Shoqëria dhe Demokratizimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
61 MND Financë me profile: Financat Publike, Qeverisja e Korporatave, Tregjet Financiare dhe Menaxhimi Bankar, E drejtë Financiare, Fiskale dhe Bankare HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology
62 MND E Drejtë Publike me profile: a. E Drejtë Kushtetuese dhe Administrative; b. E Drejtë Evropiane dhe Ndërkombëtare; c. Kriminalogji; d. E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
63 MND Ekonomi dhe Zhvillim i Qendrueshem me profile: a. Administrata dhe Politikat Publike, b. Urbanizimi Zhvillimi Territorial dhe Politikat Mjedisore, c. Politika Shoqeria dhe Demokratizimi, ç. E Drejte Ekonomike HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
64 MND Menaxhim me profile: Lidershipi dhe Menaxhimi i Karierës, Biznes dhe Marketing Nderkombëtar, Komunikim në Biznes, E Drejtë Ekonomike HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
65 MND Sociologji me profile: Politika Shoqëria dhe Demokratizimi, Kriminalogji, Globalizimi dhe Zhvillimi, Komunikimi dhe Sjelljet Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
66 MND Shkenca Politike me profile: Globalizimi dhe Zhvillimi, Politika Shoqeria dhe Demokratizimi, Administrata dhe Politikat Publike, Komunikimi dhe Sjelljet Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
67 MNP Gazetari me profile: a. Gazetari Televizive; b.Gazetari për Çështje Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
68 MNP Studime Europiane me profile: a. Politika në BE; b. Ekonomia në BE HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
69 MNP Banka dhe Sigurime me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Politika Fiskale HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017